ณรงค์การบัญชี

ทีมงานบัญชี ของเราเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี และพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือนหรือจ่ายโบนัสแก่พนักงานบัญชีเพื่อจูงใจในการทำงาน หรือ การจ่ายเงินเดือนสูง สำหรับพนักงานบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร เพื่อประหยัดภาษีอากรและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา 

NR Soft เป็น Software สำหรับสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาจัดสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของการบริหารจัดการงานสำนักงานบัญชีที่ใช้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร มายายนานกว่า 40 ปี จึงเป็นโปรแกรมที่มีเพียงแค่สามารถจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตราฐานการบัญชี และข้อกำหนดของประมวลรัษกากรเท่านั้น แต่เสมือนหนึ่งเป็นการจำลองแบบแผนการทำงานทั้งหมดของสำนักงานบัญชี มาเป็นโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมผ่านการทดสอบปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานเรียบร้อย ท่านจึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือดำเนินงานของสำนักงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่ไปกับการบริงานงานจัดการภายในองค์กรของท่าน


โปรแกรมบัญชี
สำนักงานณรงค์การบัญชี 44/6-7 ถ.เจริญกรุง 31 ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 Tel:(662) 236-8738-46 Fax:(662) 266-8950
Copyright (c) 2014 - 2021 narongaccounting.co.th All rights reserved.
System developed by CRiT SERVICE | CHECK MAIL | BOOKMARK | NR SERVICE